sakurahubuki
oukahanabi
momijiarasi
ityourann yuusenn
ennkarennsuirenn

sakura-hubuki
桜吹雪

2003年 春

最初Tシャツのデザイン用に考えた。ただ実際は使用せず。

ou-ka
桜花

2003年 春

桜吹雪と同時期に桜のデザインとして考えたもの。

hna-bi
華火

2003年 夏

晩夏から秋にかけての華をイメージしたデザイン。

momiji-arashi
椛嵐

2003年 秋

椛をベースにしたデザイン。椛が風に舞っているのをイメージした。

ityou-rann
銀杏乱

2004年 秋

銀杏が満月を背に乱れ舞っている所をイメージしてデザイン。

yuu-senn
夕扇

2004年 秋

夕日に扇を舞わせたデザイン。

enn-ka
炎華

2005年 夏

炎の中に咲く華をイメージ。

renn-suirenn
連睡蓮

2006年 夏

池に睡蓮が連なって優雅に浮かんでいるのをイメージしてデザイン。